Eerstelijnszone ZORA

SEL

Het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders binnen een bepaalde zorgregio. Er zijn 15 SEL’s in Vlaanderen, door de Vlaamse Overheid bepaald via het zorgregiodecreet.

Op 1 januari 2010 is het verhaal van de SEL’s (Samenwerkinginitiatief EersteLijnsgezondheidszorg) begonnen. Deze zijn de opvolger van de vroegere SIT’s.  Een SEL richt zich tot de zorgbehoevende gebruikers en hun omgeving, de zorgaanbieders en de bevolking.  Het  SEL fungeert als aanspreekpunt voor de eerstelijn, de overheid, de tweedelijn en de burgers. Vanuit het SEL wil men zoveel mogelijk zorgaanbieders en disciplines bereiken en informeren.

SEL AMBERES

AMBERES is de Spaanse naam voor Antwerpen maar staat eveneens voor het grondgebied waarvoor de SEL verantwoordelijk is (Antwerpen, Mortsel, Brasschaat, Schilde). Dit is in totaal goed voor ongeveer 880.000 inwoners. Dit maakt SEL Amberes, samen met Gent, tot de grootste SEL van Vlaanderen.

Het doel van een SEL is de kwaliteit van de zorg rond de individuele patiënt binnen zijn regio te optimaliseren. Hiervoor heeft het SEL een aantal opdrachten (opgesteld door de Vlaamse Overheid en vertaald naar de praktijk door het bestuur van elk SEL) die zich vooral op organisatorisch vlak situeren. Ze zijn gericht naar de zorgbehoevende gebruikers en hun omgeving en naar zorgaanbieders en bevolking. De kern is steeds samenwerking, afstemming van zorg, multidisciplinair overleg, interprofessionele vorming, goede praktijkvoorbeelden, zorg rond opname en ontslag, informatievoorziening…

LMN

Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN) is opgestart in 2009 met als doel de uitbouw van de zorgtrajecten diabetes en chronische nierinsufficiëntie in de regio. Het beleid van het LMN Regio Mortsel  wordt bepaald door een strategische stuurgroep in samenspraak met de zorgtrajectpromotoren. De strategische stuurgroep is samengesteld uit afgevaardigden van de huisartsenkring HRM. Ook de SEL is vertegenwoordigd.

Alle info kan je terug vinden op https://www.zorg-en-gezondheid.be/lokale-multidisciplinaire-netwerken

Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN) zijn pilootprojecten die de zorgtrajecten bij diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie ondersteunen. Via zorgtrajecten wordt de samenwerking tussen patiënten, hun huisarts, specialist en andere gezondheidswerkers zo goed mogelijk georganiseerd. Zo wordt aan de patiënt een kwalitatieve opvolging gegarandeerd.

De initiatiefnemers zijn meestal huisartsenkringen, in samenwerking met Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) en Geïntegreerde Diensten voor Thuisverzorging (GDT). Niet in alle gemeenten in Vlaanderen is een LMN actief. Er zijn 9 huisartsenkringen die niet participeren in een LMN.

Sedert 1 juli 2014 zijn de lokale multidisciplinaire netwerken officieel een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Vanaf 1 januari 2016 volgt Zorg en Gezondheid deze dossiers op.

LMN’s worden gefinancierd door Zorg en Gezondheid. Zij ontvangen een subsidie op basis van het aantal inwoners in de regio waar het LMN actief is.

Opdrachten

Deze activiteiten behoren tot de opdracht van een LMN:

  • zorgaanbieders op de eerste lijn en gespecialiseerde zorgverstrekkers ondersteunen bij het aangaan en opvolgen van zorgtrajecten, zowel op het vlak van netwerkvorming als vorming
  • de zorgtrajecten in hun werkgebied organiseren en coördineren, zowel op het vlak van informatie en communicatie, als ondersteuning en samenwerking.

Om die activiteiten te verwezenlijken, sluiten de initiatiefnemers voor de organisatie van een LMN een arbeidsovereenkomst af met één of meer zorgtrajectpromotoren en, indien nodig en mogelijk, administratief personeel.

LMN’s kunnen ook initiatieven nemen rond chronische ziekten die buiten de omschrijving van de zorgtrajecten vallen.

Contactgegevens LMN

Nora Gabor
coördinator TGZ Mortsel – Regionale afdeling SEL Amberes

Carmen Schaalje 
Zorgtrajectpromotor LMN Regio Mortsel

2018 : nieuwe reorganisatie van de zorg : eerstelijnszone ZORA

De visie van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin:

De oprichting van de eerstelijnszones is een grote stap in de hervorming van de eerste lijn die we in 2016 zijn begonnen. De komende maanden zullen in elke zone de zorg- en welzijnsactoren elkaar beter leren kennen en afspraken beginnen maken. Het doel daarbij is het realiseren van optimale levenskwaliteit en autonomie voor personen met een zorg- of ondersteuningsnood. Daarom moet zorg en hulp gericht zijn op alle levensdomeinen.

De expertise zal in elke zone toenemen, dankzij het uitwisselen van kennis en doordat de zones ondersteund zullen worden door een centrale expertiseorganisatie, het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn. Voor de Vlaming betekent dit betere zorg en meer betrokkenheid. Zijn eerstelijnszorg- of hulpverlener krijgt namelijk een ruimer zicht op welke oplossingen er voor zijn specifieke zorgvraag zijn. Daarbij wordt ook meer rekening gehouden met wat de persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger zelf willen, kunnen en verwachten.”

Met het vormen van eerstelijnszones wil de Vlaamse overheid een lokale dynamiek creëren op het vlak van Zorg, Gezondheid en Welzijn.

Momenteel zijn er diverse netwerkstructuren actief op de eerste lijn. De zesde staatshervorming creëert het momentum voor de overdracht van de ondersteuning van de gezondheidsberoepen van de eerste lijn en de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Dit beleid moet gezien worden in het kader van een breder veranderingsprogramma, met o.a.:

  • Oprichting Vlaams Instituut voor de Eerste lijn
  • Ondersteuning eerstelijnspraktijkvormen en werken aan meer zorgcapaciteit in de eerste lijn
  • Zorgcoördinatie en casemanagement in relatie tot financiering multidisciplinair overleg
  • Uitbouw geïntegreerd breed onthaal
  • Mantelzorg als volwaardige partner in de eerstelijnszorg
  • Platform Welzijn en Gezondheid

Vandaag  zijn er 60 Eerstelijnszones in Vlaanderen.

Een belangrijke stap in de hervorming van de eerste lijn was de afbakening van eerstelijnszones.

Uw kinesitherapeutenvereniging KRM behartigt uw professionele en socio-economische belangen  -als verplichte partner-  in de eerstelijnszone ZORA, waarvoor de kick-off gegeven werd op 17 mei jl.

De Vlaamse Regering heeft de toetreding van Borsbeek tot Eerstelijnszone ZORA recent goedgekeurd (zie bijlage).

De eerstelijnszone Zuid Oost Rand Antwerpen (ELZ-ZORA) omvat nu dus de  gemeenten: Mortsel, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich en Lint.

In de Eerstelijnszones komt het zwaartepunt te liggen van de praktijkondersteuning en de intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid.

De nieuwe structuur zal drie actueel gesubsidieerde structuren vervangen en opslorpen: de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL), de Geïntegreerde Diensten Thuisverzorging (GDT) en de Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN).

KRMvzw is betrokken bij de vorming van de eerstelijnszone ZORA en de kinesitherapeut is een verplichte partner in elke eerstelijnszone. Het bestuur zal zich hierbij engageren om hierin vertegenwoordigd te zijn.

Wat nu ? Deeerste  stap  in  de  hervorming van  de  eerste lijn in onze zorgregio is  gezet. Op 17 mei 2018 werden alle betrokken partners samengebracht om mee na te denken over de visie van de eerstelijnszone. Binnen onze zone zullen we de samenwerking tussen zorg, welzijn en lokale besturen verder vorm geven. 

Voor diegene die tijdens de Kick-off er niet bij konden zijn, verwijzen we graag naar de slides over het veranderteam (23-28) voor meer info hierover.

Hierna de link waar u de presentatie kan downloaden:  http://www.selamberes.be/elzzora/

De komende veranderfora gaan door op 22 november 2018, 14 maart 2019 en 13 juni 2019. 

De richtlijnen voor de voorlopige zorgraden kan u hier raadplegen.

De samenstelling van het veranderteam vindt u hier.

De ELZ-ZORA transitie wordt begeleid door Caroline Hoedemakers – transitiecoach