De kinesitherapiesector moet 600.000 EUR bezuinigen in 2018 op beslissing van de Algemene Raad. Over waar die besparing zou moeten gebeuren verschilt Axxon ernstig  van mening met de ziekenfondsen.

Gisteren kwam de Overeenkomstencommissie (OC) opnieuw bijeen met als opdracht een consensus te bereiken over het budget voor 2018, meer bepaald de maatregel(en) waarmee men volgend jaar denkt  € 600.000 te besparen, maar tevens de voorstellen voor de besteding van de indexmassa van € 13,349 mio.

De verbintenis van het Verzekeringscomité in het convenant van 2017 voor een  “betekenisvolle inspanning en herwaardering voor de sector, voorzien voor 2018 “, betekent in werkelijkheid een 5e besparingsronde op rij,  voor een bedrag dat 0,07 % beloopt van ons budget voor volgend jaar.

De verbintenis van het Verzekeringscomité in het convenant van 2017 voor een  “betekenisvolle inspanning en herwaardering voor de sector, voorzien voor 2018 “ , betekent in werkelijkheid een nieuwe besparingsronde voor een bedrag van € 600.000 (of 0,07 % van ons budget) voor 2018.

Lees alles hierover in onze jongste KRM-Nieuwsbrief die sinds vandaag online staat.

De Algemene Raad van het RIZIV heeft zijn beslissing inzake begrotingsdoelstelling voor de ziekteverzekering voor 2018 bekend gemaakt op 9 oktober.

De Algemene Raad wijst er op dat idealiter een gemeenschappelijke langetermijnvisie nuttig ware geweest als leidraad voor de begrotingsbeslissingen in de verschillende sectoren.

Aangezien die tool niet beschikbaar is, heeft men ervoor gekozen om aan iedereen te vragen om bij te dragen aan de begrotingsinspanning, grotendeels op lineaire wijze.

Op de vergadering van het Verzekeringscomité van 2 oktober werd het voorstel van verdeling van de begrotingsdoelstelling voor 2018 over de verschillende sectoren goedgekeurd met een 2/3e meerderheid. Het voorstel kwam van het NIC (nationaal intermutualistisch college) dat daartoe overleg heeft gepleegd met alle sectoren tijdens de twee zomermaanden.

Conform de overeenkomst M17 - die het werkveld heeft aanvaard-  wordt vanaf 1 september 2017 in de nomenclatuur een specifieke verstrekking  ingevoerd voor de “eerste behandelingszitting bij courante aandoeningen”.

Deze specifieke verstrekking zal per patiënt één maal per kalenderjaar kunnen worden geattesteerd, alvast tussen 01-09-2017 en 31-12-2017.  Het honorarium daarvoor wordt met 25% verhoogd t.o.v. de huidige eerste zitting, het verschil wordt volledig terugbetaald door het RIZIV.

De mutualiteiten hebben na een concreet voorstel van interpretatie van het RIZIV dan toch (in een pragmatische bui) hun goedkeuring gehecht aan de uitbetaling van de kwaliteitspremie voor al de kinesitherapeuten die de criteria hebben gehaald in het traject 2013-2015. De premie zal wellicht komende maand worden gestort.

 

Tijdens een extra bijeenkomst van de Overeenkomstencommissie op 29 augustus verhinderde de Christelijke Mutualiteit de uitbetaling van de kwaliteitspremie voor 330 collega's die voldoen aan de criteria voor het eerste traject (2013-2015). De mutualiteit beriep zich hiervoor op een juridische  spitsvondigheid in de tekst van het Verzekeringscomité waarover men verduidelijking wenst. Daarmee wekt de grootste mutualiteit sterk de indruk dat ze alles in het werk stelt om de momenteel gedeconventioneerde kinesitherapeuten het leven zo zuur mogelijk te maken.

Axxon heeft half augustus een officieel schrijven gericht aan het NIC (nationaal intermutualistisch college) met betrekking tot de prioriteiten voor ons sectorieel budget voor volgend jaar.

Daarin zijn de elementen opgenomen die voor de beroepsvereniging essentieel zijn om tot een nieuwe overeenkomst voor 2018 te kunnen overgaan.

U kan de brief hier raadplegen.

 

In 2017 bedraagt het percentage gedeconventioneerde kinesitherapeuten 15,99 % zoals reeds bekend, het dubbele van de voorgaande jaren.

Het impact van de -25% maatregel inzake terugbetaling van kinesitherapieverstrekkingen aan patiënten die een gedeconventioneerde collega raadplegen loopt op jaarbasis op tot 10,5 miljoen euro.

Minister De Block zit dus voor een zeer stevig bedrag in de zakken van sommige patiënten !!

Pagina's