Een nieuwe versie van ontwerp van Overeenkomst M17 werd op 6 februari voorgesteld in het Verzekeringscomité. Dit comité vervult daarmee de wettelijk voorziene opdracht een overeenkomst voor te leggen aan de kinesitherapeuten op het terrein die wensen toe te treden.

Heel wat vrijberoepsbeoefenaars werken samen met collega’s om kosten te delen, denk maar aan de exploitatiekosten van een praktijkruimte, apparatuur, kantoormateriaal, de elektronische agenda, …

Afhankelijk van de wijze waarop die samenwerking vorm gegeven is (juridisch gestructureerd is), kan u mogelijk gebruik maken van een btw-vrijstelling die u toestaat om geen btw aan te rekenen op de aanrekening van deze kosten.

Dinsdag 31 januari vergaderde de overeenkomstencommissie opnieuw, nogmaals  een poging om een overeenkomst voor twee jaar af te sluiten.

De leidend ambtenaar, die de vergadering voorzat, stelde een werkdocument  voor dat tot stand was gekomen in overleg met het kabinet van de minister, en het etiket “best and final offer” mee kreeg.

 

Vandaag heeft de Overeenkomstencommissie opnieuw vergaderd, conform de administratieve vergaderagenda die vorig najaar werd vastgelegd.

 

De zaken zijn bij die gelegenheid anders gepresenteerd  maar niet wezenlijk veranderd. De breekpunten van Axxon voor een overeenkomst worden niet ingevuld.

Gisteren heeft het Verzekeringscomité vastgesteld dat het onmogelijk is gebleken een onderhandelde overeenkomst voor 2017 af te sluiten in onze Overeenkomstencommissie. Onder die voorwaarden laat de wet het Verzekeringscomité toe om een overeenkomst voor te stellen aan elke individuele kinesitherapeut.

Beter geen conventie met mogelijke gevolgen voor de sociale RIZIV-voordelen en de telematicapremie dan een slechte overeenkomst die de kinesitherapeuten opnieuw 2 jaar gijzelt en geen enkele garantie biedt om op korte termijn andere en betere denkpistes te ontwikkelen. Het  door de voogdijminister in opdracht van de regering opgelegde budget volstaat niet om de basisbehoeften inzake zorgverstrekking voor de patiënten te verzekeren.

Aanstaande donderdag wordt een ultieme poging ondernomen om alsnog een overeenkomst af te sluiten voor 2017.

Lees er meer over in de jongste KRM-Nieuwsbrief die nu online staat !

Het kabinet van minister De Block heeft de RIZIV-administratie gevraagd een voorstel van overeenkomst voor 1 jaar voor te leggen aan elke individuele kinesitherapeut. De beschikbare lineaire indexatie van 0,83 % zou inbegrepen zijn.

De minister drong tevens aan op verdere onderhandelingen in de overeenkomstencommissie, ondermeer over de reiskost bij huisbezoeken.

Of de ziekenfondsen inmiddels hun standpunten hebben bijgesteld richting een correcte overeenkomst, is onbekend.

U leest alle nuttige informatie in onze jongste Nieuwsbrief die vanaf heden online staat.

Gisteren werd meegedeeld in het Verzekeringscomité dat het kabinet De Block in samenspraak met het RIZIV beslist heeft een voorstel van overeenkomst op te maken voor 2017 , dat zal verzonden worden aan elke kinestherapeut. Die laatste heeft vervolgens 30 dagen tijd om dit voorstel van overeenkomst te aanvaarden of te weigeren.
 

Op een ultieme vergadering van de conventiecommissie van heden is het onmogelijk gebleken om een overeenkomst af te sluiten voor de komende twee jaar.

De mutualiteiten hebben geen enkel nieuw element aangebracht in het overleg, dat dan ook is vastgelopen.

De voorbije vergaderingen zijn alle door Axxon geformuleerde voorstellen van aanpassing van de ontwerptekst van overeenkomst punt na punt van de tafel geveegd door de mutualiteiten.

Pagina's