Uit de meest recente cijfers die het RIZIV bekend heeft gemaakt blijkt duidelijk dat de overschotten die sommige sectoren hebben opgebouwd  (door onderschrijding van hun begrotingsdoelstelling in 2017) volledig zijn opgebruikt door een belangrijke overschrijding van het budget voor farmaceutische verstrekkingen met liefst 313, 4 mio euro (of 6,6% van de begrotingsdoelstelling).

We  stellen bovendien vast dat de GROOTSTE ONDERSCHRIJDING zich voordoet in onze eigen sector, nl. met bijna 2 %.

De relatiebeheerders van CM Antwerpen en CM regio Mechelen-Turnhout willen de ziekenfondsadministratie met kinesitherapeuten onder de loep nemen en daar waar nodig optimaliseren.

Uw mening kennen over hun dienstverlening is daarbij essentieel. Zij hebben een online bevraging klaar, en zouden het op prijs stellen indien u deze wilt invullen.  

U krijgt de kans om uw mening kenbaar te maken i.v.m. adminisitratieve relaties met het ziekenfonds. Doen dus !

Volg onderstaande link om de bevraging in te vullen :

Zoals voorzien in de overeenkomst voor dit jaar wordt de fofaitaire toeslag voor een verplaatsing bij huisbezoek verhoogd tot € 1,31 met ingang van 1 juli 2018.

Deze toeslag wordt verwerkt in artikel 7 van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen. 

 

De lopende overeenkomst voorzag de invoering van vaste, afgeronde remgelden voor de kinesitherapieverstrekkingen met ingang van 1 juni 2018.

Het RIZIV stelt nu dat dit een grondige herwerking vergt van art. 7 van het  KB van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen (wettelijke basis: gecoördineerde wet van 14-7-1994, art 37, §1 ).

Op 16 april jl. heeft Mevr. Wilmes, minister van het Budget, officieel haar goedkeuring gehecht aan het ontwerp van K.B. dat het K.B. van 23-01-2004 wijzigt (sociale RIZIV-voordelen).

Daarmee antwoordt ze op een vraag van minister De Block, daterend van 04-10-2017, en kunnen de sociale RIZIV-voordelen die betrekking hebben op het jaar 2016 eindelijk worden uitbetaald door het RIZIV.

Het Verzekeringscomité heeft op 16-04 bevestigd dat het quorum van 60% toetredingen bereikt is.

Aangezien het quorum bereikt is wordt het KB van 08-06-1967 van toepassing.

De VI's zullen daarom de tegemoetkoming voor verstrekkingen die verleend zijn vanaf 01-05-2018 door kinesitherapeuten die niet toegetreden zijn tot de overeenkomst M18 moeten verminderen met 25% .

Deze vermindering is niet van toepassing voor rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming.

Ook teleurgesteld over het aantal gedeconventioneerden naar aanleiding van de nieuwe overeenkomst ? Samen met vele anderen wellicht. 

Opmerkelijk is de grote discrepantie tussen het percentage gedeconventioneerden in het Brussels hoofdstedelijk gebied, Vlaanderen en Wallonië.

In Wallonië heeft 4,9%  de overeenkomst geweigerd, amper 1 op 20. In Vlaanderen en het Brussels hoofdstedelijk gewest gaat het om 1 op 5 collega’s.

Houden we uitsluitend rekening met de zelfstandig gevestigde collega's, dan wordt dat 28% .

Mogen we u eraan herinneren dat elke kinesitherapeut individueel dient te beslissen of hij/zij al dan niet toe wenst te treden tot de overeenkomst M18 !!!


  • Was u in 2017 geconventioneerd en laat u het RIZIV niets weten, dan wordt u geacht toegetreden te blijven. 

 

  • Wie niet wenst toe te treden moet dit individueel kenbaar maken door gebruik te maken van zijn eID via de beveiligde elektronische applicatie van het RIZIV.

 

PERSBERICHT VAN JO VANDEURZEN, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN d.d. 06-03-2018 : 

Huisartsen, apothekers, kinesitherapeuten, thuisverplegers, psychologen, welzijnswerkers… zijn de lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij de Vlaming staan en zo zijn zij het eerste aanspreekpunt voor personen met zorg- en welzijnsvragen.

Vergeet niet voor 31 maart 2018 uw telematicapremie voor 2018 bij het RIZIV aan te vragen.


Stuur het formulier van uw softwareleverancier samen met een attest van uw sociaal verzekeringsfonds naar: 

RIZIV, Dienst voor geneeskundige verzorging, Team kinesitherapeuten, Guffenslaan 33, 3500 HASSELT.

Pagina's