Na 2 weken onderhandelen met het RIZIV, is  Axxon er in geslaagd een forfaitaire vergoeding te bedingen voor het opvolgen van patiënten via video- of telefonisch consult, op afstand dus. 

Gezien de kans bestaat op besmettingsgevaar door het COVID-19 virus bij ‘hands on’ contact zonder noodzakelijk beschermingsmateriaal, heeft Axxon aangestuurd op een alternatief o.v.v. een  consult op afstand om de continuïteit van de kinesitherapeutische zorg voor een aantal patiënten toch te kunnen verzekeren.

De Overheid heeft de kinesitherapeuten (nog) niet verplicht hun praktijk te sluiten. Het verzekeren van de zorgcontinuïteit voor dringende gevallen indachtig (ook kinesitherapeuten beoefenen een medisch zorgberoep en hebben een deontologische code !) gaat een klein aantal  collega’s momenteel nog door met het behandelen van patiënten met een dringende zorgnood. Daarbij nemen ze strikt de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen die ze zelf kunnen nemen in acht.

Op vraag van Axxon is de deadline voor het aanvragen van de telematicatoelage met één maand verlengd tot 30 april 2020.

Omwille van de vele aanvragen die ze ontvangen ten gevolge van de coronacrisis ligt de prioriteit bij de sociale verzekeringsfondsen momenteel op de aanvragen voor uitkeringen. Daardoor zijn ze niet in staat tijdig de nodige loopbaanattesten af te leveren aan een aantal kinesitherapeuten. Het RIZIV heeft daarom ingestemd de aanvraagperiode met één maand te verlengen.

Op 9 maart 2020 was 84,51 % van de kinesitherapeuten toegetreden tot de overeenkomst die van kracht is sinds 01-01-2020.

Aangezien het quorum van 60% dus bereikt is wordt het  KB van 08-06-1967 van kracht.

Door dit KB worden de vergoedingsbedragen voor prestaties verricht door niet-toegetreden kinesitherapeuten verminderd met 25%, en dit met ingang van 01-04-2020, behalve voor patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming.

 

Via alle mogelijke kanalen krijgen we de vraag of je de praktijk adan niet moet sluiten. We begrijpen de ongerustheid bij vele collega's gezien de ernst van de situatie.

Vermits de toestand snel en onvoorspelbaar evolueert, adviseert Axxon sinds vanochtend om niet-urgente behandelingen uit te stellen, om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Een aantal efficiënte beschermingsmiddelen zijn op dit ogenblik onvoldoende beschikbaar door gebrek aan toelevering.

Met ingang van dit jaar verloopt het beheer van de procedure voor het bekomen van de sociale RIZIV-voordelen (voor geconventioneerde verstrekkers) digitaal .

Deze nieuwe procedure zal reeds van toepassing zijn voor uw rechten van 2019 (die door deze procedure weliswaar pas op een later tijdstip op uw rekening zullen gestort worden dan voorheen, en dus bijgevolg ook pas later iets zullen beginnen opbrengen).  U hoeft dus niet langer schriftelijk een aanvraagformulier in te dienen bij het RIZIV.

Om de 4 jaar worden er  verkiezingen binnen elke sector van de gezondheidszorg georganiseerd om de vertegenwoordigers op RIZIV-niveau aan te stellen.

Deze verkiezingen hebben als doel de vertegenwoordiging voor kinesitherapeuten op een realistische basis samen te stellen die de situatie op het werkveld correct weerspiegelt. 

Het RIZIV deelt ons vandaag mee dat een aanzienlijk aantal kinesitherapeuten die niet waren toegetreden tot de overeenkomst in 2019, hun niet-toetreding tot de overeenkomst M/20 nog niet hebben bevestigdU hebt nog 24 u tijd om dit te doen !!

 

U wil niet toetreden tot de conventie :

Ongeacht of u in 2019 geconventioneerd of gedeconventioneerd was, moet u via MyRiziv aangeven dat u wenst te deconventioneren. U heeft hiervoor de tijd tot 28 februari.

Vandaag is de nieuwe Overeenkomst voor de kinesitherapiesector goedgekeurd door het Verzekeringcomité van het RIZIV.

De nieuwe  honoraria en terugbetalingstarieven geldig vanaf 01-01-2020 worden eerstdaags gepubliceerd op de RIZIV-website.

Pagina's