Met ingang van dit jaar verloopt het beheer van de procedure voor het bekomen van de sociale RIZIV-voordelen (voor geconventioneerde verstrekkers) digitaal .

Deze nieuwe procedure zal reeds van toepassing zijn voor uw rechten van 2019 (die door deze procedure weliswaar pas op een later tijdstip op uw rekening zullen gestort worden dan voorheen, en dus bijgevolg ook pas later iets zullen beginnen opbrengen).  U hoeft dus niet langer schriftelijk een aanvraagformulier in te dienen bij het RIZIV.

Om de 4 jaar worden er  verkiezingen binnen elke sector van de gezondheidszorg georganiseerd om de vertegenwoordigers op RIZIV-niveau aan te stellen.

Deze verkiezingen hebben als doel de vertegenwoordiging voor kinesitherapeuten op een realistische basis samen te stellen die de situatie op het werkveld correct weerspiegelt. 

Het RIZIV deelt ons vandaag mee dat een aanzienlijk aantal kinesitherapeuten die niet waren toegetreden tot de overeenkomst in 2019, hun niet-toetreding tot de overeenkomst M/20 nog niet hebben bevestigdU hebt nog 24 u tijd om dit te doen !!

 

U wil niet toetreden tot de conventie :

Ongeacht of u in 2019 geconventioneerd of gedeconventioneerd was, moet u via MyRiziv aangeven dat u wenst te deconventioneren. U heeft hiervoor de tijd tot 28 februari.

Vandaag is de nieuwe Overeenkomst voor de kinesitherapiesector goedgekeurd door het Verzekeringcomité van het RIZIV.

De nieuwe  honoraria en terugbetalingstarieven geldig vanaf 01-01-2020 worden eerstdaags gepubliceerd op de RIZIV-website.

Tijdens de jongste onderhandelingen waren Axxon en ziekenfondsen het erover eens dat er in 2020 moest ingezet worden op de chronische zorg.

Laatste kans om tijdig een nieuwe overeenkomst af te sluiten

Zoals verwacht heeft de regering vandaag beslist over het RIZIV-budget voor volgend jaar.
 
Ze handhaaft daarbij de groeinorm van 1,5% , en raakt niet aan de indexmassa voor de verstrekkers.
De kinesitherapiesector krijgt een partiële begrotingsdoelstelling toegewezen die beantwoordt aan de (herziene) technische raming van september jl.,  plus de indexmassa (1,95%).

Minister van Volksgezondheid De Block heeft er handig voor gezorgd dat het begrotingsvoorstel  van het Verzekeringscomité niet goedgekeurd werd door  de Algemene Raad van 21 oktober jl. Dat kon ze namelijk door de regeringscommissarissen op te dragen zich simpelweg te onthouden bij de stemming, zodat er geen meerderheid VOOR was.  Daardoor kreeg de regering in lopende zaken het initiatief.

Op de Algemene Raad van 21 oktober jl. werd de begroting van het RIZIV niet goedgekeurd.

De regering onthield zich immers bij de stemming. Minister De Block stelde naderhand in het parlement dat indien er ruimte is voor investeringen die eerst naar de patiënt moeten gaan, en dat was volgens haar niet het geval. Mogelijk wenst zij niet dat er een inspanning wordt gevraagd aan de geneesmiddelensector, zoals het voorstel van het Verzekeringscomité voorzag.

Budget 2020 van de ziekteverzekering : de regering zet het overlegmodel buiten spel en stort de patiënten en de zorgverstrekkers in extreme onzekerheid

Pagina's