Het nieuwe intergemeentelijk zwembad te Mortsel streeft naar een brede toegankelijkheid voor iedereen.

In het najaar van 2015 werden we met enkele kinesitherapeuten en belanghebbenden  uitgenodigd om mee te brainstormen over concrete toepassingen die de toegankelijkheid voor minder-mobiele mensen in het nieuwe zwembad zouden verbeteren.

Kortom: een lage drempel in zijn brede context.

Heel wat aandachtspunten werden blootgelegd, niet het minst door diegenen die aan den lijve de beperkingen hebben ondervonden in het verleden.

Voor minister De Block is extra geld voor o.m. de kinesitherapiesector geen optie.

“Het budget is wat het is, zegt haar woordvoerster. “Wij zijn het geld niet gaan zoeken bij de patiënten maar bij degenen die de besparingen beter kunnen dragen. Als zij dat nu doorrekenen, is dat op hún verantwoordelijkheid.”
Volgens De Block kunnen de patiënten hun kinesitherapeut of arts daar ook zelf op aanspreken. En ontevreden patiënten kunnen altijd van dokter veranderen.

Voor de volledigheid van informatie publiceren we hieronder het persbericht van het kabinet De Block van 27 februari jl. 

Persmededeling

Maggie De Block,  Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Kinesitherapeuten: oproep om op individuele basis tariefzekerheid te garanderen aan de patiënt

Naar aanleiding van het signaal van de leden dat de tarieven de kostprijzen niet dekken, heeft het KNGF bestuur (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) vorig jaar opdracht gegeven tot de uitvoering van een onafhankelijk onderzoek naar de integrale kostprijzen van kinesitherapie.

Nadat minister De Block het nodig geacht heeft een beslissing, genomen op 6 februari bij 2/3e meerderheid in het Verzekeringscomité, te vernietigen in het "algemeen belang", werd Axxon op 16 februari uitgenodigd door de beleidscel van het kabinet. Ter plekke werd een document voorgesteld als convenant tussen het Verzekeringscomité en Axxon, dat zou moeten toelaten de ganse problematiek waarmee de sector reeds jaren kampt aan te pakken en op middellange termijn een geschikte oplossing te geven.

De minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken acht de beslissing van het Verzekeringscomité van 6 februari jl. strijdig met het algemeen belang.

De minister doet dat niet omdat ze kinesitherapeuten zulke aardige mensen vindt...

Tijdens die vergadering van het Verzekeringscomite is een ontwerptekst van individuele overeenkomst verworpen met 26 stemmen tegen en 13 stemmen voor. Ingevolge deze beslissing heeft het Verzekeringscomite dus geen overeenkomsttekst vastgesteld. 

Over het quorum om toe te treden tot een Overeenkomst heeft de beroepsvereniging duidelijkheid ingebouwd de voorbije jaren, maar over wie wat en waar doet hebben we nog steeds geen correcte gegevens: een dynamisch kadaster ontbreekt nog altijd !!

Vandaag beschikken 42.473 kinesitherapeuten over een geldig RIZIV-nummer.

Daarvan staan er 33.735 als “actief” in het RIZIV-bestand.

Een nieuwe versie van ontwerp van Overeenkomst M17 werd op 6 februari voorgesteld in het Verzekeringscomité. Dit comité vervult daarmee de wettelijk voorziene opdracht een overeenkomst voor te leggen aan de kinesitherapeuten op het terrein die wensen toe te treden.

Heel wat vrijberoepsbeoefenaars werken samen met collega’s om kosten te delen, denk maar aan de exploitatiekosten van een praktijkruimte, apparatuur, kantoormateriaal, de elektronische agenda, …

Afhankelijk van de wijze waarop die samenwerking vorm gegeven is (juridisch gestructureerd is), kan u mogelijk gebruik maken van een btw-vrijstelling die u toestaat om geen btw aan te rekenen op de aanrekening van deze kosten.

Dinsdag 31 januari vergaderde de overeenkomstencommissie opnieuw, nogmaals  een poging om een overeenkomst voor twee jaar af te sluiten.

De leidend ambtenaar, die de vergadering voorzat, stelde een werkdocument  voor dat tot stand was gekomen in overleg met het kabinet van de minister, en het etiket “best and final offer” mee kreeg.

Pagina's