Zorgregio Mortsel is sinds juni gestart met een nieuw project, namelijk Bewegen op Verwijzing.

Dit houdt in dat volwassenen met een inactieve of sedentaire levensstijl gemotiveerd worden om meer te bewegen.

Samen met een bewegen op verwijzing-coach wordt een persoonlijk beweegplan opgesteld.  Men gaat op zoek naar mogelijkheden om meer beweging te integreren in het dagelijkse leven of naar een sport die past bij de cliënt. De coach sport niet samen met de patiënt, maar zal hem /haar motiveren en begeleiden om uiteindelijk zelfstandig actiever te zijn.

 

Geconventioneerd of niet, als loontrekkende werkzaam in ziekenhuis, woonzorgcentrum, revalidatie-instelling…, of actief als zelfstandige: bent u er ook van overtuigd dat er na 50 jaar eindelijk een einde moet komen aan de discriminatie inzake terugbetaling voor een patiënt die een gedeconventioneerd kinesitherapeut raadpleegt ?

Zo ja, dan moet je nu massaal de petitie tot hoorzitting in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ondertekenen  !!

77 praktijken in België hebben zich reeds kandidaat gesteld om mee te werken aan de dataregistratie die Axxon wenst op te zetten. Met de verzamelde gegevens wil Axxon een beter zicht krijgen op verschillende pathologieën en het aantal behandelingen  wat betreft de courante pathologieën in 2016.

Daarnaast wil Axxon ook meer verfijnde gegevens verzamelen inzake Fa-pathologieën. Met de verzamelde data hoopt Axxon zich beter te kunnen voorbereiden op het 1e punt van het Convenant.

Axxon naar Raad van State tegen discriminatie in tariefakkoord.

De beroepsvereniging trekt vandaag ook naar de Raad van State tegen de nieuwe overeenkomst die eind februari werd goedgekeurd door het Verzekeringscomité van het Riziv.

Volgens Axxon zijn bij de totstandkoming van het akkoord ‘de beginselen van rechtszekerheid, vertrouwen en redelijkheid geschonden’.

Na een volgehouden inspanning van vele jaren participatie binnen het Vlaams Eerstelijnsoverleg (VELO) boekt Axxon nu een belangrijk resultaat.

Kinesitherapeuten worden eindelijk erkend als partner in de zorg via de kringwerking. De Vlaamse vleugel van AXXON heeft steeds ingezet op de uitbouw van kringen. Het belang voor de kinesitherapeut is duidelijk: deel uitmaken van zijn lokale kring en via deze weg de beroepsbelangen verdedigen op lokaal vlak.

 7975 collega’s of 35,7 % van de actieve kinesitherapeuten verwerpen het voorstel M 17.

Hoeveel onder hen nu daadwerkelijk deconventioneren zal pas later blijken.

Het is nu wachten tot half april vooraleer de exacte cijfers inzake deconventie bekend worden, de zgn. quorumtelling die het RIZIV moet uitvoeren.

 

De collega’s die toegetreden blijven weten dat hun ereloon van € 22,26 per half uur werk voor het vierde jaar op rij NIET geïndexeerd wordt.

Het werkveld wil duidelijk dat er iets verandert, getuige daarvan de 7.975 collega’s of 35,7 % van de actieve kinesitherapeuten die aan Axxon te kennen hebben gegeven dat ze niet wensen in te gaan op het voorstel van overeenkomst dat het RIZIV hen heeft voorgelegd voor 2017. 

Wij beschouwen dit als een massale afkeuring van het RIZIV- en Overheidsbeleid ten aanzien van de kinesitherapie.

Onderstaande mededeling werd deze ochtend verzonden vanuit PQK :

“De voorbije dagen werden wij meermaals gecontacteerd in verband met de omzendbrief van het RIZIV waarin staat dat de kwaliteitspremie voorbehouden is voor geconventioneerde kinesitherapeuten. Helaas kunnen wij u enkel meedelen dat wij hiervan niet op de hoogte werden gesteld.

Het werkveld wil duidelijk dat er iets verandert, getuige daarvan het succes van de niet-toetredingsactie van Axxon, die door meer dan 41% krachtig werd ondersteund.

Er is geen sprake van desinformatie door de kinesitherapeuten, maar wel van een massale afkeuring van het RIZIV- en Overheidsbeleid ten aanzien van de kinesitherapie.

Waarom ik (als vertegenwoordiger in het Verzekeringscomité namens onze sector) het convenant heb getekend, en mij volledig distantieer van de overeenkomst M 17 !

Axxon heeft zeer bewust geweigerd zijn handtekening te plaatsen onder het voorstel van Overeenkomst, uitgewerkt door de RIZIV-administratie en inmiddels op 27-02 met gewone meerderheid goedgekeurd door het Verzekeringscomité.  Wij wensten onze collega’s op het terrein niet nogmaals te gijzelen in een overeenkomst zonder uitzicht op beterschap inzake basishonoraria, en dit voor twee jaar.

Pagina's