Op 21 december heeft Axxon met zeer gemengde gevoelens een "mini-overeenkomst" getekend na uren onderhandelen met het RIZIV en de VI's. Het was net niet met ‘het mes op de keel’, maar er was geen echt alternatief, tenzij men alle inspanningen van de gemandateerden de voorbije maanden verloren wou laten gaan.

In een uitgebreide nieuwsbrief wordt omstandig toegelicht wat die overeenkomst juist inhoudt.

U kan hem hier lezen.

Na vijf vergaderingen van de Overeenkomstencommissie in 1 maand tijd, waarvan de laatste meer dan 5 uur in beslag nam, is “een mini-overeenkomst” afgesloten tussen de Verzekeringsinstellingen en Axxon. Van bij de aanvang van de gesprekken was het duidelijk dat het kabinet De Block geen eurocent zou toevoegen aan de krappe indexmassa van 13,349 miljoen euro (1,68%). De betekenisvolle inspanning en herwaardering voor de sector in 2018 (de belofte in punt 5 van het Convenant) is door het Verzekeringscomité dus NIET ingevuld.

Bedankt om ons uw mening te laten kennen met betrekking tot de onderhandelingen voor een nieuwe overeenkomst.

De resultaten van de peiling, die 5 dagen online liep,  kan u hier raadplegen :

resultaten peiling M18

 


 

 

De federale regering zet zwaar in op reïntegratietrajecten om langdurige zieken weer naar werk te begeleiden. In zo'n traject gaat een bedrijfsarts of een controlearts van het ziekenfonds in samenspraak met de langdurig zieke op zoek naar een job die hij of zij wél nog kan uitvoeren, al dan niet deeltijds.

Het probleem: de adviserend artsen van de mutualiteiten kunnen het niet meer bolwerken. Meer zelfs, steeds meer artsen van de mutualiteit zitten op dit moment zélf thuis of dreigen uit te vallen. Bij de CM is al één op de vijf artsen buiten strijd. 

De kinesitherapiesector moet 600.000 EUR bezuinigen in 2018 op beslissing van de Algemene Raad. Over waar die besparing zou moeten gebeuren verschilt Axxon ernstig  van mening met de ziekenfondsen.

Gisteren kwam de Overeenkomstencommissie (OC) opnieuw bijeen met als opdracht een consensus te bereiken over het budget voor 2018, meer bepaald de maatregel(en) waarmee men volgend jaar denkt  € 600.000 te besparen, maar tevens de voorstellen voor de besteding van de indexmassa van € 13,349 mio.

De verbintenis van het Verzekeringscomité in het convenant van 2017 voor een  “betekenisvolle inspanning en herwaardering voor de sector, voorzien voor 2018 “, betekent in werkelijkheid een 5e besparingsronde op rij,  voor een bedrag dat 0,07 % beloopt van ons budget voor volgend jaar.

De verbintenis van het Verzekeringscomité in het convenant van 2017 voor een  “betekenisvolle inspanning en herwaardering voor de sector, voorzien voor 2018 “ , betekent in werkelijkheid een nieuwe besparingsronde voor een bedrag van € 600.000 (of 0,07 % van ons budget) voor 2018.

Lees alles hierover in onze jongste KRM-Nieuwsbrief die sinds vandaag online staat.

De Algemene Raad van het RIZIV heeft zijn beslissing inzake begrotingsdoelstelling voor de ziekteverzekering voor 2018 bekend gemaakt op 9 oktober.

De Algemene Raad wijst er op dat idealiter een gemeenschappelijke langetermijnvisie nuttig ware geweest als leidraad voor de begrotingsbeslissingen in de verschillende sectoren.

Aangezien die tool niet beschikbaar is, heeft men ervoor gekozen om aan iedereen te vragen om bij te dragen aan de begrotingsinspanning, grotendeels op lineaire wijze.

Op de vergadering van het Verzekeringscomité van 2 oktober werd het voorstel van verdeling van de begrotingsdoelstelling voor 2018 over de verschillende sectoren goedgekeurd met een 2/3e meerderheid. Het voorstel kwam van het NIC (nationaal intermutualistisch college) dat daartoe overleg heeft gepleegd met alle sectoren tijdens de twee zomermaanden.

Conform de overeenkomst M17 - die het werkveld heeft aanvaard-  wordt vanaf 1 september 2017 in de nomenclatuur een specifieke verstrekking  ingevoerd voor de “eerste behandelingszitting bij courante aandoeningen”.

Deze specifieke verstrekking zal per patiënt één maal per kalenderjaar kunnen worden geattesteerd, alvast tussen 01-09-2017 en 31-12-2017.  Het honorarium daarvoor wordt met 25% verhoogd t.o.v. de huidige eerste zitting, het verschil wordt volledig terugbetaald door het RIZIV.

Pagina's