Uw honoraria vanaf 2016 ?! (18-10)

Voor 1 januari 2016 zou een nieuwe overeenkomst moeten afgesloten worden die ons allen bindt...?

Er komen 195 miljoen euro extra besparingen in 2016 in de ziekteverzekering, bovenop de 2,6 miljard bezuinigingen die de regering reeds eerder besliste. De groeinorm voor de ziekteverzekering wordt bovendien teruggeschroefd tot 0,63 %, terwijl die - nuchter beschouwd- 2 tot 3 % zou moeten bedragen om de behoeften van respectievelijk  de acute en chronische zorg te dekken.

Dit al te krappe maatpak als budgettair kader zal het onderhandelen -laat staan ondertekenen- van een overeenkomst in onze OC niet vergemakkelijken. Er ligt op het RIZIV wel 25 miljoen euro lokaas klaar voor de onderhandelingen met de artsen. De kinesitherapie is sinds 2002 nooit een prioriteit geweest.

Voor onze sector hebben de mutualiteiten in hun voorstel opnieuw (voor het 5e jaar op rij)  NIETS voorzien, ondanks alle loze beloften in de overeenkomstencommissie begin juli, waarover een select clubje Axxon-Ptib-bestuursleden de loftrompet -wellicht voor zichzelf- schalden.

Collega's, knoop dit goed in uw oren :

1- uw bewezen kwaliteit is nul waard

2- uw huisbezoeken doet u tot het einde der tijden voor € 0,38 forfaitaire vergoeding

Moeten we echt zo ver gaan dat alleen een pakketversmalling (spitsvondige terminologie, ooit in onze OC geformuleerd door de mutualiteiten) -bv. 12 i.p.v. 18 zittingen voor een "courante" pathologie per jaar-  en een algemene remgeldverhoging de enige oplossing vormen om de kinesitherapeuten terug een billijke verplaatsingsvergoeding te geven, en een gepaste forfaitaire accrediteringstoelage te financieren na 6 jaar  gratis "proefdraaien" ?

Dan is er nog geen enkele aanpassing gebeurd om de reële stijging van de levensduurte sinds 01-01-2014  te compenseren, een basisgegeven in elke onderhandeling. Onze beroepsvereniging zelf berekent het geactualiseerd ereloon vandaag op min. € 28,  rechtstreeks gevolg van de sytematische weigering om de honoraria aan te passen aan de volledige gezondheidsindex, na de kaalslag van ons budget in 2002.

Eens te meer blijken de mutualiteiten een absoluut onbetrouwbare "partner" te zijn, waarmee men best geen overeenkomst meer afsluit, wegens doorlopend geschonden afspraken, onder toezicht van het RIZIV (!) dat zijn handen in onschuld wast door te verwijzen naar de politici aan zet.

Laten we  hopen dat de bestuursleden van Axxon-Ptib zich dit jaar niet opnieuw laten paaien door het "herderlijk schrijven" van de voorzitter van de OC aan hen, nog geen jaar geleden (cfr. onze nieuwsbrief van 28-01-2015).

Het soortelijk gewicht van de "onderhandelingsbonus" die Axxon-Ptib vorig jaar claimde blijkt vandaag inderdaad nog minder dan gebakken lucht, net zoals we toen voorspelden.

Wij raden al onze leden en sympathisanten aan om voorlopig geen enkel gevolg te geven aan de vraag om het lidgeld voor 2016 te voldoen op rekening van Axxon-Ptib. 

Wij verzoeken onze beroepsvereniging eerst haar positie ten aanzien van een nieuwe overeenkomst ondubbelzinnig toe te lichten, vervolgens realistische doelstellingen te formuleren voor 2016, en de leden en kringen nadien de tijd te gunnen deze op hun verdiensten te beoordelen.

Eerst tastbare resultaten voor 2016 ! Dan onze steun.