Uitstel tot 6 januari aanstaande ?

   Het ultieme onderhandelingsvoorstel voor een overeenkomst van één jaar omvat de onderstaande punten :

  • Correctie van de terugbetalingstarieven conform de wetgeving (3,3 miljoen €);
  • Contingentering Fa- en Fb-pathologiëën, waarbij de eerste 18 prestaties voor elke patiënt terugbetaald worden zoals voor een courante prestatie (7 miljoen €);
  • Aanpassing van het statuut voor de terugbetaling tegen buitengewone hoegrootheid in de Fa (3 maand postoperatief);
  • Vergoeding brandstofonkosten voor de huisbezoeken;
  • De kinesitherapeut bepaalt zelf wanneer een huisbezoek noodzakelijk is (en niet langer de voorschrijver);
  • Aanpassing van de criteria inzake het sociaal statuut, waardoor collega’s met een fulltime zelfstandige praktijk een hogere premie ontvangen, binnen het huidige budget dat het RIZIV daarvoor voorziet;
  • Kwaliteitspremie;
  • Kadaster voor de kinesitherapie. 

Tot 6 januari 2015  blijven voor kinesitherapeut en patiënt dezelfde honoraria en terugbetaling gelden als vandaag, zo laat Axxon weten ...

Dat klopt echter NIET: de huidige overeenkomst loopt hoe dan ook af op 31-12-2014, ze is door Axxon zelf opgezegd (wat symbolisch was, want niet nodig), en kan geenszins stilzwijgend worden verlengd.

Per 1 januari 2015 is er geen enkele bepaling meer van kracht inzake honoraria en kan elke kinesitherapeut vrij zijn honorarium bepalen, tot op het ogenblik dat een nieuwe overeenkomst wordt afgesloten, of – bij ontstentenis daarvan – de minister eventuele maximumtarieven oplegt, maar zover zijn we bijlange nog niet.

Nochtans staat vandaag (23-12-2014) een omzendbrief op de website van het RIZIV met volgende inhoud:

" In overeenstemming met de begrotingsdoelstelling 2015, vastgelegd door de Algemene Raad op 20 oktober 2014, en na overleg in de Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten - verzekeringsinstellingen, worden de tarieven voor de verstrekkingen verricht door kinesitherapeuten niet geïndexeerd op 1 januari 2015. ".

Her RIZIV neemt zijn wensen blijkbaar voor werkelijkheid...  Zoals hoger vermeld zijn de honoraria vrij vanaf 01-01-2015, al tracht men met een omzendbrief te laten uitschijnen dat ze geblokkeerd zijn op het niveau van 2014, hoewel daarover geen enkele beslissing is genomen in de overeenkomstencommissie.

Ook Axxon verspreidt incorrecte informatie i.v.m. de honoraria vanaf 01-01-2015. We hebben hen om verduidelijking gevraagd maar deze nog niet ontvangen.