Patiënten van gedeconventioneerde kinesitherapeuten krijgen eindelijk de terugbetaling voor 2017 waar ze recht op hebben (16-07).

Het RIZIV gaat alsnog de onterecht verminderde terugbetaling van kinesitherapiebehandelingen bij een gedeconventioneerde kinesitherapeut vergoeden voor de periode van 1 mei tot en met  31 december 2017.  

Daarmee geeft het uitvoering aan het Arrest van de Raad van State van 7 februari 2019.

In dat Arrest heeft de Raad van State de beroepsorganisatie Axxon namelijk gelijk gegeven in zijn procedure tegen het RIZIV omtrent het tariefakkoord van 2016 en 2017.

De Raad van State vernietigde de artikelen 11en 12 van de “Overeenkomst voorgesteld door het Verzekeringscomité voor de kinesitherapeuten [de M17]”, aangenomen door het RIZIV op 27 februari 2017 en de punten 2.1 tot 2.3 van de omzendbrief 2017/01 van het RIZIV aan de kinesitherapeuten van 10 maart 2017.

Deze artikelen handelen over de wijze van toetreden tot het tariefakkoord voor 2017 (de Overeenkomst M17) en de vaststelling van het quorum van 60 % met de eraan gekoppelde gevolgen.

Om recht te hebben op de bijkomende tegemoetkoming van 25% voor de kinesitherapieprestaties bij een gedeconventioneerde kinesitherapeut dient de patiënt aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • De patiënt mag niet genieten van een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (mag dus geen voorkeursgerechtigde zijn = code eindigend op 1)
  • De kinesitherapieprestaties moeten verleend zijn tussen 1 mei en 31 december 2017
  • De patiënt moet een bewijsstuk kunnen voorleggen van het betaalde honorarium voor deze kinesitherapiezittingen

Indien aan deze voorwaarden is voldaan kan de patiënt zich richten tot zijn ziekenfonds dat moet nagaan of het daadwerkelijk 25% van de vergoedingsbedragen heeft ingehouden. 

In bevestigend geval zal de correcte terugbetaling worden uitgevoerd door het ziekenfonds.

Patiënten hebben uiterlijk tot 7 februari 2021 de tijd om hun verzoekschrift tot terugbetaling aan hun ziekenfonds over te maken.

Teneinde de patiënten van gedeconventioneerde kinesitherapeuten hierover correct te informeren kan u hier een wachtzaalposter downloaden.

De uitvoering van dit arrest is door alle ziekenfondsen in het Verzekeringscomité zeer bewust tot twee maal  toe vertraagd, met uitzondering van het Neutraal Ziekenfonds.

Axxon betreurt het te moeten vaststellen dat de ziekenfondsen op één na door hun houding in het Verzekeringscomité het signaal geven NIET te willen opkomen voor de belangen van hun leden.

Axxon doet dat in hun plaats !