Onderhandelingen overeenkomstencommissie: geen overeenstemming (06-12)

Vandaag vergaderde de Overeenkomstencommissie in een marathonzitting gedurende ruim vijf uur op het RIZIV ... met als resultaat: nog steeds geen overeenstemming over een ontwerp van overeenkomst voor 2017.

De verzekeringsintellingen hebben omzeggens op elk concreet punt dat door de kinesitherapeuten als gewenste wijziging werd aangebracht in de ontwerptekst negatief gereageerd.

1- Er is in feite geen enkele vooruitgang geboekt in het terugdringen van de huidige administratieve overlast door beveiligd elektronisch verkeer mogelijk te maken met de ziekenfondsen.  Dit kan niet op korte termijn (01.01.2018) gerealiseerd worden, aldus de ziekenfondsen: onze nomenclatuur is tè ingewikkeld...
Wie heeft dat zo gemaakt ?? De VI's!!

Bijzonder merkwaardig : de twee grote softwarepakketten die in Vlaanderen op de markt zijn kunnen dit technisch moeiteloos aan ! De waarheid is dat onze sector geen prioriteit is in het e-Gezondheidsverhaal en wij daar iets aan wilden doen...

2- Er is geen harde garantie dat de collega's die voldeden aan de kwaliteitscriteria eind februari 2016 hun kwaliteitspremie van € 2000 op hun rekening zullen zien verschijnen zoals beloofd, uiterlijk 01.01.2018: het benodigde budget is door de voogdijminister maar ten dele toegewezen: er ontbreekt 1 miljoen euro ! De VI's stellen voor dat bedrag zelf te voorzien uit ons budget...het RIZIV stelt voor om de premie uitsluitend voor te behouden voor geconventioneerde collega's, cfr. telematicapremie (even onterecht, want beiden hebben niets vandoen met wel of niet toetreden).  Onbespreekbaar voor Axxon !

3- Er is evenmin consensus over de bestemming van € 6,135 mio indexmassa. De regering houdt de overige 2/3e van de indexmassa in, zoals reeds langer bekend. Een lineaire indexatie van amper 0,83 % blijft dan nog  technisch mogelijk, wat het honorarium op ongeveer € 22,44 zou brengen. De ziekenfondsen willen de indexmassa voor de helft anders ingevuld zien met "patiëntvriendelijke maatregelen".

4- Diverse voorstellen om tot een betere verplaatsingsvergoeding te komen, zonder daar het kinesitherapiebudget extra voor aan te spreken zijn stuk voor stuk afgewezen door de VI's. Het aalmoes van € 0,39 forfaitaire verplaatsingsonkost blijft dus voorlopig wat het is.
Zowel een supplement voor de verplaatsing (kost voertuig) als de extra tijdsbesteding (files, parkeergelegenheid) dat via een informed consent met de patiënt vooraf wordt afgesproken en schriftelijk vastgelegd, als een niet-vergoedbaar supplement van € 0,50 (voorgesteld door één VI) werden door de CM en De Voorzorg radicaal afgewezen.

5- De invoering van één eerste prestatie "intake" in courante pathologie per patiënt per jaar, met een honorarium van € 30,-, te financieren met eventuele elders vrijgekomen middelen, wordt dan weer afgewezen omdat daar geen bijkomende voorwaarden zijn aan verbonden (?), en omdat het remgeld voor die eerste prestatie geenszins mag verhogen voor de verzekerde, aldus weer de VI's.... een meerkost van € 5 voor één prestatie per jaar per patiënt in courante pathologie...!?!

6- Daarentegen worden extra controlemaatregelen voorzien inzake naleving van de overeenkomst door toegetreden kinesitherapeuten (85 % regel, aanrekenen supplementen door toegetreden verstrekkers), maar is er weinig hoop op een tweede luik sociale voordelen voor collega's die in K, R of een forfait werken; het luik moet immers passen binnen "de beschikbare middelen", en die zijn momenteel ... niet beschikbaar.

7- De vooropgestelde deadlines voor een aantal voor de kinesitherapeuten belangrijke dossiers zijn stuk voor stuk afgewezen door de ziekenfondsen. Axxon had het niet halen van die deadlines gedefinieerd als een geldige reden om de af te sluiten conventie op te zeggen: onaanvaardbaar aldus de leidend ambtenaar van het RIZIV, dixit de voorzitter van de OC.

8- De actieve toetreding tot een nieuwe overeenkomst wordt onmogelijk gemaakt door de vigerende "wettelijke beschikkingen" terzake, alternatieve voorstellen werden één voor één  afgewezen. Die actieve bevestiging is belangrijk omdat te veel collega's de tekst van de overeenkomst nooit doornemen (en bijgevolg vaak ook niet toepassen), en omdat er nog een talrijke groep collega's wordt aangeschreven die sinds mensenheugenis niet meer actief zijn in de sector maar nog wel een erkenningsnummer bezitten (en dus ook meetellen voor de bepaling van het quorum).

9- De manier tenslotte waarop Axxon het quorum van toegetreden collega's in de toekomst wil vastleggen wordt eveneens geweigerd door de ziekenfondsen.

Binnen één week wordt een laatste poging ondernomen om nog voor Nieuwjaar een overeenkomst af te sluiten voor 2017.

Mogelijk brengt die extra week nieuwe inspiratie ...