Minister De Block vernietigt de beslissing van het Verzekeringscomité (14-02).

De minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken acht de beslissing van het Verzekeringscomité van 6 februari jl. strijdig met het algemeen belang.

De minister doet dat niet omdat ze kinesitherapeuten zulke aardige mensen vindt...

Tijdens die vergadering van het Verzekeringscomite is een ontwerptekst van individuele overeenkomst verworpen met 26 stemmen tegen en 13 stemmen voor. Ingevolge deze beslissing heeft het Verzekeringscomite dus geen overeenkomsttekst vastgesteld. 

De minister motiveert haar beslissing als volgt:
 
De beslissing van het Verzekeringscomite zorgt ervoor dat aan de kinesitherapeuten de mogelijkheid ontnomen wordt om zich individueel te conventioneren en aanspraak te maken op de sociale RIZIV-voordelen en de telematicatoelage.
 
Door deze beslissing ontneemt het Verzekeringscomite tevens aan de patiënten de mogelijkheid om tariefzekerheid inzake verstrekkingen van kinesitherapie te kunnen verwerven in het kader van de verplichte verzekering.