Kerncijfers inzake uitkeringen van het RIZIV in 2014 (10-09)

Twee kerncijfers van de Dienst voor uitkeringen van het RIZIV  in 2014 vertonen een opvallende stijgende trend :

A)  321.573 invaliden in het stelsel van de loontrekkenden eind 2014

Het aantal erkende gerechtigden in invaliditeit is gestegen van 257.935 op 31 december 2010 naar 321.573 op 31 december 2014 of een stijging met 24,67 %. De volgende redenen kunnen deze stijging verklaren, aldus het RIZIV ...

 • De verhoging van de pensioenleeftijd voor vrouwen
  De pensioenleeftijd voor vrouwen werd geleidelijk aan gelijkgeschakeld met die van mannen en de gelijkheid is bereikt in 2009. De verhoging van de pensioenleeftijd voor vrouwen heeft tot gevolg dat vrouwen langer in invaliditeit kunnen blijven of tot op latere leeftijd in invaliditeit kunnen treden.
 • De groei van de participatiegraad van vrouwen op de arbeidsmarkt
  De afgelopen jaren is vastgesteld dat de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt sterk is toegenomen en dit tot op hogere leeftijd. De samenleving evolueert meer en meer naar een tweeverdienersmodel waarbij zowel de man als de vrouw deel nemen aan het arbeidsproces. Het aantal uitkeringsgerechtigden dat sociale bijdragen betaalt en dat ook in aanmerking komt om arbeidsongeschikt te worden, stijgt dus. 
 • De vergrijzing van de bevolking
  De veroudering van de Belgische bevolking is een feit. De groei van de bevolking, zowel bij mannen als bij vrouwen, is het sterkst in de leeftijdscategorie tussen de 50 en 59 jaar. In de jongere leeftijdscategorieën is er een dalende trend. Aangezien arbeidsongeschiktheid een fenomeen van ouderen is, leidt het toenemend aantal oudere gerechtigden tot meer arbeidsongeschiktheid en invaliditeit.
 • Nieuwe ziektebeelden
  Er treden belangrijke verschuivingen op in de ziektebeelden die leiden tot invaliditeit. Onder andere door de vooruitgang van de medische wetenschap kunnen bepaalde ziekten goed worden behandeld. Dit is het geval voor hart- en vaatziekten. Daartegenover staat een forse toename van invaliden die lijden aan psychische stoornissen, gezwellen en ziekten van het bewegingsstelsel en het bindweefsel.

 

B) 4.138.510.213,38 EUR uitgaven in invaliditeit

De uitkeringen voor  invaliden in het stelsel van de loontrekkenden bedroegen 3.100.941.756,31 EUR in 2010 en zijn gestegen naar 4.138.510.213,38 EUR in 2014, wat een stijging van 33,46 % betekent.

Deze sterke stijging van de uitgaven is - nog volgens het RIZIV- het gevolg van :

 • een stijging van het aantal invaliden
 • verschillende herwaarderingen van de uitkeringsbedragen (onder meer in het kader van het generatiepact) en de evolutie van de gezondheidsindex.

 

De evolutie van onze erelonen voor kinesitherapieprestaties in dezelfde periode (2010-2014) staat in schril contrat met hoger geciteerde cijfers... en na "een jaar van reflexie zonder indexatie" ziet het er vandaag (15-09) naar uit dat er ook voor 2016 NIETS extra zal inzitten voor de kinesitherapiesector, afgaand op de berichten vanuit de overeenkomstencommissie.