Hoe hypokriet kan een BV zijn ? (29-05)

Axxon kondigde vorige week reeds enkele resultaten aan die betrekking hebben op de werkzaamheden in de Overeenkomstencommissie.

Wij stellen vast dat in werkelijkheid nog geen enkel punt concreet is gerealiseerd,

tenzij dan het rapport over de controle op het naleven van 85%-regel, een taak die het IMA (Intermutualistisch Agentschap) vervult, en waarvoor het zich overigens royaal laat betalen door het RIZIV.

Huisbezoeken

Het KB m.b.t. de huisbezoeken verschijnt niet voor dit najaar. U las daarover meer in de KRM-Nieuwsbrief van 25 mei jl.

 

Herschikking Sociaal statuut RIZIV

De aanpassing van de criteria om de premie van het RIZIV-sociaal statuut te ontvangen zijn goedgekeurd en de wetteksten zijn voorgelegd aan de minister ter ondertekening, aldus Axxon. De belangrijkste aanpassing is de invoering van 3 activiteitsdrempels, die de omvang van de premie bepalen:

1.500 prestaties of 36.000 M = 1.400 €

2.300 prestaties of 55.200 M = 1.850 €

3.000 prestaties of 72.000 M = 2.475 €
 

Commentaar

Dit is belangrijke een stap in de goede richting die Axxon al veel langer had moeten zetten, wat niet wegneemt dat we nog ver afstaan van een gelijke behandeling met de apothekers (€ 2.790) en de artsen (€ 4.505).

Bovendien is Axxon afgeweken van het voorstel dat het vorig najaar zelf heeft opgemaakt :

  • tot 1500 verstrekkingen voorziet men nu € 1400 , ipv. € 1395
  • tot 2300 verstrekkingen voorziet men nu € 1800,  ipv. € 2092
  • boven 3000 prestaties voorziet men nu € 2475,  ipv. € 2790

… zonder enige verklaring ?

 

De controle op het respecteren van de 85 %-regel

We citeren Axxon : (vragen van het volledige remgeld) leidt tot de vaststelling dat 2000 collega’s hier in de fout gaan. In principe betekent dit dat deze kinesitherapeuten uitgesloten worden van de overeenkomst d.i. verlies van de telematicapremie en het RIZIV-sociaal statuut, geen gebruik maken van de derdebetalersregeling en een verminderde terugbetaling van 25 % voor de patiënt. In vergelijking met de vorige steekproef is het resultaat vergelijkbaar. Toen is er echter geen gevolg gegeven aan de vaststelling van de fouten. Deze keer echter worden na controle van de resultaten wel sancties opgelegd. 

Commentaar

Wij hoorden op de Algemene Vergadering van 19 mei jl. echter een heel ander geluid uit de mond van de heer Vermeeren: de voorzitter van de Overeenkomstencommissie had voorgesteld alle overtreders uit te sluiten uit de conventie, volledig conform de bepalingen van de overeenkomst (die er al een aantal jaren in staan en die Axxon telkens mee heeft ondertekend) maar Axxon wenste daar niet op in te gaan “gezien het hoge aantal betrokken kinesitherapeuten” (ongeveer 1 op 10).  Een beheerder liet zelfs verstaan  dat zulks moeilijk lag omdat daar met zekerheid leden tussen zitten ?!

Voor ons is het onbegrijpelijk dat een Beroepsvereniging op die manier terugkomt op z’n eigen voorstellen en handtekening onder een overeenkomst.  Wie een reglementering oplegt maar ze nadien niet wenst te doen naleven op het terrein maakt zichzelf als BV volkomen ongeloofwaardig, niet alleen bij het RIZIV en de mutualiteiten, maar vooral bij de eigen leden. Elkeen die toetreedt tot de overeenkomst kent de spelregels. Wie zich daar niet aan houdt weet dat hij een sanctie riskeert. Bovendien heeft elke kinesitherapeut  de mogelijkheid  in beroep te gaan tegen een beslissing tot uitsluiting, uiteraard met gegronde argumenten. Wat is het probleem Axxon ?

Punt 4 en 5 zijn nog minder concreet (outliersregeling, harmonisering remgelden). Een werkgroep ontfermt zich over de remgelden. Al te vaak is gebleken dat werkgroepen op het RIZIV vooral dienen om de problematiek te verzuipen in eindeloos gepalaver, zonder tijdige besluitvorming. Uitstel wordt dan snel afstel, denk aan een ontwerp van nieuwe nomenclatuur… waar we nog steeds op wachten.

Wat Axxon totnogtoe presenteert zijn budgetneutrale maatregelen. Uiterlijk in oktober moeten de krijtlijnen voor een nieuwe overeenkomst per 01-01-2016 bekend zijn. Benieuwd of daar iets zal tussen zitten voor 2016, na een jaar van reflexie zonder indexatie. Of wordt het wachten tot 2017 voor een herwaardering van de huisbezoeken en een financiële incentive voor geaccrediteerde collega’s ?

29-05-2015

Luk Dieleman, Voorzitter KRM