Het Verzekeringscomité beslist het ontwerp van conventie te verwerpen (06-02).

Een nieuwe versie van ontwerp van Overeenkomst M17 werd op 6 februari voorgesteld in het Verzekeringscomité. Dit comité vervult daarmee de wettelijk voorziene opdracht een overeenkomst voor te leggen aan de kinesitherapeuten op het terrein die wensen toe te treden.

In het voorliggend voorstel wordt ruim 2/3e van de indexmassa geïnvesteerd in de terugbetaling van de “toeslag” van € 2,- voor een huisbezoek, hetzij integraal (palliatieve), hetzij gedeeltelijk (60% voor voorkeursgerechtigden uit Fa, Fb, E, 15% voor niet-voorkeursgerechtigden, en nihil voor courante pathologieën).

Daarnaast wordt een tweede zitting per dag op IZ mogelijk gemaakt met ingang van 01-10-2017, en de intake voor courante pathologie (1e prestatie) met als honorarium € 25,35 op 01-09-2017.  

Tevens wordt de wettelijke mogelijkheid voorzien om de kwaliteitspremie uit te betalen op 01-01-2018.

De lineaire indexering van de honoraria met 0,83 % , die in het voorstel van het Verzekeringscomité van 19 januari was opgenomen, wordt aldus opgedoekt en uw ereloon van € 22,26 per half uur wordt voor het vierde jaar op rij niet geïndexeerd !

Na een uur discussie kon de voorzitter enkel vaststellen dat de volledige bank van verstrekkers de argumenten van Axxon om dit ontwerp niet te aanvaarden unaniem volgde. De breekpunten van Axxon voor een overeenkomst worden opnieuw niet ingevuld.            

Dit leidde onvermijdelijk tot een stemming waarbij het ontwerp definitief werd weggestemd met een 2/3e meerderheid (13 voor, 26 tegen), want ook één mutualiteit stemde tegen.

De voogdijminister blijft er bij dat de volledige indexmassa die de sector toekwam met tweederden wordt afgeroomd, en er dus geen extra middelen beschikbaar zullen worden gesteld. Het kan nochtans niet de bedoeling zijn de kosten voor hogervermelde toeslag geheel of gedeeltelijk door te rekenen aan de doorsnee patiënt.

De overheid moet hiervoor de nodige middelen voorzien, evenals voor een significante herwaardering van de honoraria ! Uit degelijke studies blijkt dat de vergoeding voor onze prestaties de voorbije 5 jaren onvoldoende is gestegen om de reële kostenstijging te dekken.

We belanden dus opnieuw in een toestand zonder overeenkomst, en de voorzitter van het Verzekeringscomité heeft de beide partners verzocht de werkzaamheden in de overeenkomstencommissie verder te zetten om alsnog tot een onderhandelde oplossing te komen...

Voor de kinesitherapeut en de patiënt verandert er momenteel niets : de erelonen zijn vrij, de terugbetaling van prestaties gegarandeerd en voor alle patiënten identiek, zo bepaalt de wetgeving.