Het verschil maken als kinesitherapeut ... tussen conventie en convenant (08-03)

Waarom ik (als vertegenwoordiger in het Verzekeringscomité namens onze sector) het convenant heb getekend, en mij volledig distantieer van de overeenkomst M 17 !

Axxon heeft zeer bewust geweigerd zijn handtekening te plaatsen onder het voorstel van Overeenkomst, uitgewerkt door de RIZIV-administratie en inmiddels op 27-02 met gewone meerderheid goedgekeurd door het Verzekeringscomité.  Wij wensten onze collega’s op het terrein niet nogmaals te gijzelen in een overeenkomst zonder uitzicht op beterschap inzake basishonoraria, en dit voor twee jaar.

De premie voor kwaliteitspromotie van € 2.000 verbinden aan het feit dat men toegetreden moet zijn als kinesitherapeut die de aanvraagvoorwaarden vervult, is onaanvaardbaar. Dit is letterlijk de spelregels wijzigen niet tijdens maar zelfs NA de rit. Conventioneren en kwaliteit leveren hebben met elkaar geen uitstaans !

Geen enkel van de vier breekpunten voor Axxon is weerhouden in het voorstel, laat staan het 14-punten programma voor de toekomst. Daarmee stond onze sector geen stap verder om de omvangrijke problemen een duurzame oplossing te bezorgen.

Op 6 februari werd een ontwerp van overeenkomst definitief weggestemd met een 2/3e meerderheid. Drie dagen later vernietigt onze minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken de democratisch tot stand gekomen beslissing van het Verzekeringscomité autoritair , omdat ze die strijdig vind met het algemeen belang… mevrouw De Block deed dat niet omdat ze kinesitherapeuten zulke aardige mensen vindt. Wij kunnen zoveel onderhandelen als we willen, de wet laat blijkbaar toe om op elk moment een dictaat op te leggen. Waar eindigt zoiets ?

Axxon heeft de problemen van onze sector op de kaart gezet in het  Verzekeringscomité door  “een dossier zonder oplossing”  twee maanden, vergadering na vergadering, opnieuw te doen agenderen.

Gevolg daarvan was het aanbod vanuit de beleidscel van het ministerie, samen met de mutualiteiten en het RIZIV, om een taskforce op te zetten binnen het Verzekeringscomité teneinde op middellange termijn oplossingen te zoeken voor een aantal aanslepende dossiers. Struikelblok was onderstaande bepaling in de tekst, voorgelegd op 20-02 :

“ De vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten verbinden er zich toe om, rekening houdend met deze waarborgen, een tijdelijke overeenkomst af te sluiten voor eind februari 2017 en mee te werken aan de agendapunten opgenomen in deze convenant. "

Deze bepaling was voor ons onaanvaardbaar ! We hebben het Verzekeringscomité dan ook verzocht om ZELF de individuele collega’s op het terrein de voorgestelde tekst van overeenkomst voor te leggen indien de leden van de commissie dat wensten, een beslissing bij gewone meerderheid die we trouwens niet eeuwig kunnen tegenhouden.

Op 27 februari 2017 heeft het Verzekeringscomité van het RIZIV dan ook een nieuwe individuele overeenkomst (M/17) vastgesteld, samen met een tweede versie van het convenant. Daarin was de eis om de overeenkomst te ondertekenen verdwenen. Het convenant is dus geenszins onlosmakelijk verbonden met de voorgestelde overeenkomst, in tegenstelling tot wat de leidend ambtenaar beweert op de RIZIV-website.

De vertegenwoordigers van de andere verstrekkers hebben ons tijdens de vergadering van 27 februari  verzocht in te gaan op het convenant: nieuwe onderhandelingen onder hun auspiciën en BINNEN het Verzekeringscomité kunnen mogelijk leiden tot het oplossen van een aantal knelpunten, en vervolgens mogelijk tot een aanvaarbare overeenkomst voor 2018. De conventiecommissie is niet langer aan zet.

Ik heb dan ook -als enig vertegenwoordiger namens Axxon -  het engagement aangegaan om, na afloop van een afkoelingsperiode, mijn actieve medewerking te verlenen aan de taskforce binnen het Verzekeringscomité. Deze stap is onontbeerlijk om de steun van alle andere zorgverstrekkers in het Verzekeringscomité èn van de RIZIV-ambtenaren te verzekeren voor onze sector. Dit is dan ook de reden waarom u onder het convenant mijn handtekening terugvindt.

In tegenstelling tot wat een enkele criticus lanceert via de sociale media loopt Axxon helemaal niet weg van de onderhandelingstafel: uw  beroepsvereniging sluit geen enkele deur definitief, maar gaat de uitdagingen voor de toekomst aan onder duidelijk afgebakende voorwaarden, iets wat in de tekst van overeenkomst die u eerstdaags ontvangt per post NERGENS vervat is.

 Aan u de keuze om de huidige tekst M 17 al dan niet te aanvaarden.

Axxon denkt al verder.

 

Collegialiter,

Luk Dieleman, voorzitter KRM

Afgevaardigde in het RIZIV-Verzekeringscomité namens Axxon