Geen conventie, mogelijk een convenant ? (21-02)

Nadat minister De Block het nodig geacht heeft een beslissing, genomen op 6 februari bij 2/3e meerderheid in het Verzekeringscomité, te vernietigen in het "algemeen belang", werd Axxon op 16 februari uitgenodigd door de beleidscel van het kabinet. Ter plekke werd een document voorgesteld als convenant tussen het Verzekeringscomité en Axxon, dat zou moeten toelaten de ganse problematiek waarmee de sector reeds jaren kampt aan te pakken en op middellange termijn een geschikte oplossing te geven.

Axxon vroeg om een èchte engagementsverklaring tussen de overheid, de RIZIV-administratie, de mutualiteiten en de beroepsgroep,met duidelijke deadlines. Die bereikte ons zaterdagochtend en werd aan de raad van bestuur voorgelegd.

Een aantal punten in dit convenant getuigen van een kentering in positieve richting. Het ontbrak echter aan voldoende concrete elementen op korte termijn, o.m. een duidelijke revalorisatie van het budget zodat een basishonorarium van € 25 mogelijk wordt, het feit dat men de kwaliteitspremie uitsluitend zou reserveren voor geconventioneerde kinesitherapeuten, alsook het feit dat dit convenant onafscheidelijk verbonden was met het afsluiten van een Overeenkomst voor 2017.

Dit is en blijft onaanvaardbaar voor Axxon, de 4 breekpunten voor het ondertekenen van een overeenkomst worden niet ingevuld; daarom wordt voorlopig evenmin een convenant afgesloten. 

In een in der haast bijeen geroepen Verzekeringscomité op maandag 20 februari werd de nietigverklaring door de minister van de stemming van 6 februari bekrachtigd en werd gemeld dat maandag 27 februari een nieuw ontwerp van Overeenkomst voor de kinesitherapie ter stemming zal worden voorgelegd, met waarschijnlijk volgende elementen:

  • Een “toeslag” van € 1,01 voor een huisbezoek, hetzij integraal (palliatieve), hetzij gedeeltelijk terugbetaald (60% voor voorkeursgerechtigden uit Fa, Fb, E, 15% voor niet-voorkeursgerechtigden, en nihil voor courante pathologieën) vanaf 1 april 2017.
    De aanvankelijke ‘toeslag’ van € 2,00 is tot € 1,01 verlaagd om de vertegenwoordigers van de socialistische mutualiteiten te overhalen de Overeenkomst M17 - versie 3 volgende maandag goed te keuren.
  • Een verhoging van het honorarium voor de eerste zitting in courante pathologie tot € 27,93 bij wijze van intake, en dit vanaf 1 september 2017, 1 x per jaar per patiënt.
  • Daarnaast wordt een tweede zitting per dag op Intensieve Zorgen mogelijk gemaakt met ingang van 1 oktober 2017.

Voor alle duidelijkheid: uw ereloon van € 22,26 per half uur wordt bijgevolg voor het vierde jaar op rij niet geïndexeerd !!

Axxon wil als representatieve beroepsvereniging deze conventie NIET ondertekenen, maar kan zich evenmin verzetten tegen een initiatief van het Verzekeringscomité dat het sociaal statuut en de telematicatoelage voor geconventioneerde kinesitherapeuten wenst te garanderen door het ontwerp M 17 op te sturen naar elke individuele collega. Het ontwerp zal op 27-02 worden voorgelegd, en zal daar mogelijk passeren. Het RIZIV zal vervolgens de tekst van de overeenkomst schriftelijk verzenden aan alle kinesitherapeuten.

Het is dan aan elke individuele collega om binnen 1 maand te bepalen of hij/zij deze Overeenkomst M17 al dat niet aanvaardt !

U weet wat u te doen staat, wat we van u verwachten als representatieve beroepsvereniging: Axxon maakt het u mogelijk deze Overeenkomst te verwerpen.

Volg de beveiligde deconventie-actie van Axxon zodra ze wordt aangekondigd !!