De Raad van State geeft Axxon gelijk in zijn procedure tegen het RIZIV (13-02)

In zijn Arrest van 7 februari 2019 vernietigt de Raad van State de artikelen 11 en 12 van de “Overeenkomst voorgesteld door het Verzekeringscomité voor de kinesitherapeuten [de overeenkomst M17]”, aangenomen door datzelfde VC op 27 februari 2017 en de punten 2.1 tot 2.3 van de omzendbrief 2017/01 van het RIZIV aan de kinesitherapeuten, daterend van 10 maart 2017.

Bovenstaande artikelen betreffen de wijze van toetreden tot het tariefakkoord voor 2017 en de vaststelling van het quorum van 60 % met de eraan gekoppelde gevolgen.

Volgens de Raad van State kon de overeenkomst uit 2015 NIET stilzwijgend verlengd worden in 2016. Dit heeft tot gevolg dat de bepalingen van het quorum en de eraan gekoppelde verminderde terugbetaling van 25 % aan patiënten van gedeconventioneerde collegae in 2016 onterecht was.

Hetzelfde geldt voor de Overeenkomst M17. De nietigverklaring van de artikelen 11 en 12 van deze overeenkomst en de punten 2.1 tot 2.3 van de Omzendbrief van 10 maart 2017 heeft tevens tot gevolg dat patiënten van gedeconventioneerde collega's onterecht 25 % minder werden terugbetaald. Deze onwettigheid vloeit voor uit de Artikelen 45, 49 en 51 van de GVU-wet.

Voor Axxon was een stilzwijgende verlenging van het tariefakkoord van 2015 in 2016 overduidelijk een foutieve interpretatie van het RIZIV.

Axxon zal zich de komende dagen, samen met Ann Dierickx en Filip Vandermauten (Dewallens & partners), de voor  Axxon optredende raadslieden, beraden over de volgende  stappen. Door de discriminatie in terugbetaling hebben gedeconventioneerde kinesitherapeuten patiënten misgelopen wat inkomstenderving tot gevolg had. Bovendien kunnen de patiënten van gedeconventioneerde kinesitherapeuten voor de jaren 2016 en 2017 hun tekort aan 25 % terugbetaling terugvorderen bij het RIZIV !

Het RIZIV moet dit arrest openbaar maken, samen met de vernietigde artikels, samengevat in de besluiten van het arrest. Bovendien is het RIZIV veroordeeld tot het betalen van de gerechtskosten  (€ 400) en moet ze de winnende partijen € 700 vergoeden.

Hopelijk kan dit arrest Minister De Block (Open Vld) op andere gedachten brengen om het wetsvoorstel van kamerlid Nathalie Muylle (CD&V) en het amendement op de kwaliteitswet (lees elders) van kamerleden Catherine Fonck (cdH) en Yoleen Van Camp (N-VA) te steunen. Op die manier kan mogelijk na 54 jaar een einde gesteld worden aan een patiëntonvriendelijke maatregel door de opheffing van de discriminatie in terugbetaling tussen een geconventioneerde en gedeconventioneerde kinesitherapeut.

De discriminatie in terugbetaling tussen kinesitherapeuten, maar ook met andere zorgverstrekkers blijft voor Axxon een pure aanfluiting van de artikelen 10 en 11 van de Belgische Grondwet waarin respectievelijk het gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel bepaald worden.

Overeenkomstig artikel 10 van de Grondwet zijn de Belgen gelijk voor de wet. Artikel 11 van de Grondwet bepaalt dat het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden zonder discriminatie moet worden verzekerd.

Het wegwerken van bestaande discriminaties, zowel voor de terugbetaling van patiënten van gedeconventioneerde kinesitherapeuten als tussen kinesitherapeuten, artsen en tandartsen was en blijft voor Axxon een belangrijk strijdpunt in de aanloop naar de volgende verkiezingen!