De Algemene Raad heeft de RIZIV-begroting voor 2019 heden goedgekeurd (15-10)

De Algemene Raad heeft vandaag de begroting en de begrotingsdoelstelling van de verzekering voor geneeskundige verzorging vastgelegd voor 2019.

Het gaat om een bedrag van € 26.518.320.000.

De meerderheid van de Algemene Raad keurde dit objectief goed. Het budgettaire meerjarenkader (lopende legislatuur) van de federale regering blijft daarbij gerespecteerd.

De voorziene indexmassa (1,45 % voor de honoraria-sectoren) wordt integraal toegekend.

De beslissing bouwt voort op een voorstel dat door de meerderheid van verzekeringsinstellingen en van zorgverstrekkers op 1 oktober 2018 was goedgekeurd. Ze concretiseert de te realiseren maatregelen om de doelstelling te bereiken. Enerzijds worden hierbij bijkomende inspanningen gevraagd in de farmasector ten belope van € 272 mio , anderzijds werden een aantal correcties doorgevoerd.

De beslissing bevat een bijkomend budget voor de sector van de kinesitherapie ( € 25 mio) , alsook voor de sector diëtetiek voor kinderen.

De economische marge van de apothekers werd met € 5,8 mio verhoogd.

Bijzondere projectfinanciering voor mHealth projecten is voorzien.

De onderhandelingen in onze Overeenkomstencommissie kunnen dus weldra van start gaan, vermits onze partiële begrotingsdoelstelling voor 2019 snel zal gekend zijn .