Het werkveld wil duidelijk dat er iets verandert, getuige daarvan de 7.975 collega’s of 35,7 % van de actieve kinesitherapeuten die aan Axxon te kennen hebben gegeven dat ze niet wensen in te gaan op het voorstel van overeenkomst dat het RIZIV hen heeft voorgelegd voor 2017. 

Wij beschouwen dit als een massale afkeuring van het RIZIV- en Overheidsbeleid ten aanzien van de kinesitherapie.

Onderstaande mededeling werd deze ochtend verzonden vanuit PQK :

“De voorbije dagen werden wij meermaals gecontacteerd in verband met de omzendbrief van het RIZIV waarin staat dat de kwaliteitspremie voorbehouden is voor geconventioneerde kinesitherapeuten. Helaas kunnen wij u enkel meedelen dat wij hiervan niet op de hoogte werden gesteld.

Het werkveld wil duidelijk dat er iets verandert, getuige daarvan het succes van de niet-toetredingsactie van Axxon, die door meer dan 41% krachtig werd ondersteund.

Er is geen sprake van desinformatie door de kinesitherapeuten, maar wel van een massale afkeuring van het RIZIV- en Overheidsbeleid ten aanzien van de kinesitherapie.

Waarom ik (als vertegenwoordiger in het Verzekeringscomité namens onze sector) het convenant heb getekend, en mij volledig distantieer van de overeenkomst M 17 !

Axxon heeft zeer bewust geweigerd zijn handtekening te plaatsen onder het voorstel van Overeenkomst, uitgewerkt door de RIZIV-administratie en inmiddels op 27-02 met gewone meerderheid goedgekeurd door het Verzekeringscomité.  Wij wensten onze collega’s op het terrein niet nogmaals te gijzelen in een overeenkomst zonder uitzicht op beterschap inzake basishonoraria, en dit voor twee jaar.

Het nieuwe intergemeentelijk zwembad te Mortsel streeft naar een brede toegankelijkheid voor iedereen.

In het najaar van 2015 werden we met enkele kinesitherapeuten en belanghebbenden  uitgenodigd om mee te brainstormen over concrete toepassingen die de toegankelijkheid voor minder-mobiele mensen in het nieuwe zwembad zouden verbeteren.

Kortom: een lage drempel in zijn brede context.

Heel wat aandachtspunten werden blootgelegd, niet het minst door diegenen die aan den lijve de beperkingen hebben ondervonden in het verleden.

Voor minister De Block is extra geld voor o.m. de kinesitherapiesector geen optie.

“Het budget is wat het is, zegt haar woordvoerster. “Wij zijn het geld niet gaan zoeken bij de patiënten maar bij degenen die de besparingen beter kunnen dragen. Als zij dat nu doorrekenen, is dat op hún verantwoordelijkheid.”
Volgens De Block kunnen de patiënten hun kinesitherapeut of arts daar ook zelf op aanspreken. En ontevreden patiënten kunnen altijd van dokter veranderen.

Voor de volledigheid van informatie publiceren we hieronder het persbericht van het kabinet De Block van 27 februari jl. 

Persmededeling

Maggie De Block,  Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Kinesitherapeuten: oproep om op individuele basis tariefzekerheid te garanderen aan de patiënt

Naar aanleiding van het signaal van de leden dat de tarieven de kostprijzen niet dekken, heeft het KNGF bestuur (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) vorig jaar opdracht gegeven tot de uitvoering van een onafhankelijk onderzoek naar de integrale kostprijzen van kinesitherapie.

Nadat minister De Block het nodig geacht heeft een beslissing, genomen op 6 februari bij 2/3e meerderheid in het Verzekeringscomité, te vernietigen in het "algemeen belang", werd Axxon op 16 februari uitgenodigd door de beleidscel van het kabinet. Ter plekke werd een document voorgesteld als convenant tussen het Verzekeringscomité en Axxon, dat zou moeten toelaten de ganse problematiek waarmee de sector reeds jaren kampt aan te pakken en op middellange termijn een geschikte oplossing te geven.

De minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken acht de beslissing van het Verzekeringscomité van 6 februari jl. strijdig met het algemeen belang.

De minister doet dat niet omdat ze kinesitherapeuten zulke aardige mensen vindt...

Tijdens die vergadering van het Verzekeringscomite is een ontwerptekst van individuele overeenkomst verworpen met 26 stemmen tegen en 13 stemmen voor. Ingevolge deze beslissing heeft het Verzekeringscomite dus geen overeenkomsttekst vastgesteld. 

Pagina's