Axxon is gestart met het verzamelen van patiënten van gedeconventioneerde kinesitherapeuten met het oog op de instelling van een rechtsvordering bij de Arbeidsrechtbank.

Gezien het om een verminderde terugbetaling gaat en een financieel aspect betreft worden patiënten in deze nog meer en beter gehoord dan de beroepsorganisatie zelf.

Deze patiënten krijgen immers 25% minder terugbetaald voor hun behandeling, als gevolg van de toepassing van artikel 49, § 5, lid 3 van de Wet van 14 juli 1994 en het Koninklijk Besluit van 8 juni 1967.

Het bedrag van de sociale RIZIV- voordelen 2016 ten gunste van (gedurende gans 2016) geconventioneerde kinesitherapeuten is vastgesteld op:

Volledige bijdrage: 2.490,35 EUR

Tussenbijdrage: 1.861,47 EUR.

Basisbijdrage: 1.408,68 EUR

 

Het eenheidsbedrag 2016 is berekend op basis van een indexering met 0,62 % van het eenheidsbedrag 2015.

Sinds 01.01.2017 moet elke zorgverlener de nieuwe modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp of van aflevering gebruiken.

De overgangsperiode waarin de oude modellen nog konden worden gebruikt is afgelopen op 31.12.2016.

De tolerantieperiode van 6 maanden tot 30.06.2017 is ten einde: voor getuigschriften opgesteld na 30.06.2017 op oude modellen mag het ziekenfonds de patiënt niet meer terugbetalen.

Het Vlaamse landschap van de eerstelijnszorg is in volle verandering.

Zorgregio Mortsel is sinds juni gestart met een nieuw project, namelijk Bewegen op Verwijzing.

Dit houdt in dat volwassenen met een inactieve of sedentaire levensstijl gemotiveerd worden om meer te bewegen.

Samen met een bewegen op verwijzing-coach wordt een persoonlijk beweegplan opgesteld.  Men gaat op zoek naar mogelijkheden om meer beweging te integreren in het dagelijkse leven of naar een sport die past bij de cliënt. De coach sport niet samen met de patiënt, maar zal hem /haar motiveren en begeleiden om uiteindelijk zelfstandig actiever te zijn.

 

Geconventioneerd of niet, als loontrekkende werkzaam in ziekenhuis, woonzorgcentrum, revalidatie-instelling…, of actief als zelfstandige: bent u er ook van overtuigd dat er na 50 jaar eindelijk een einde moet komen aan de discriminatie inzake terugbetaling voor een patiënt die een gedeconventioneerd kinesitherapeut raadpleegt ?

Zo ja, dan moet je nu massaal de petitie tot hoorzitting in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ondertekenen  !!

77 praktijken in België hebben zich reeds kandidaat gesteld om mee te werken aan de dataregistratie die Axxon wenst op te zetten. Met de verzamelde gegevens wil Axxon een beter zicht krijgen op verschillende pathologieën en het aantal behandelingen  wat betreft de courante pathologieën in 2016.

Daarnaast wil Axxon ook meer verfijnde gegevens verzamelen inzake Fa-pathologieën. Met de verzamelde data hoopt Axxon zich beter te kunnen voorbereiden op het 1e punt van het Convenant.

Axxon naar Raad van State tegen discriminatie in tariefakkoord.

De beroepsvereniging trekt vandaag ook naar de Raad van State tegen de nieuwe overeenkomst die eind februari werd goedgekeurd door het Verzekeringscomité van het Riziv.

Volgens Axxon zijn bij de totstandkoming van het akkoord ‘de beginselen van rechtszekerheid, vertrouwen en redelijkheid geschonden’.

Na een volgehouden inspanning van vele jaren participatie binnen het Vlaams Eerstelijnsoverleg (VELO) boekt Axxon nu een belangrijk resultaat.

Kinesitherapeuten worden eindelijk erkend als partner in de zorg via de kringwerking. De Vlaamse vleugel van AXXON heeft steeds ingezet op de uitbouw van kringen. Het belang voor de kinesitherapeut is duidelijk: deel uitmaken van zijn lokale kring en via deze weg de beroepsbelangen verdedigen op lokaal vlak.

 7975 collega’s of 35,7 % van de actieve kinesitherapeuten verwerpen het voorstel M 17.

Hoeveel onder hen nu daadwerkelijk deconventioneren zal pas later blijken.

Het is nu wachten tot half april vooraleer de exacte cijfers inzake deconventie bekend worden, de zgn. quorumtelling die het RIZIV moet uitvoeren.

 

De collega’s die toegetreden blijven weten dat hun ereloon van € 22,26 per half uur werk voor het vierde jaar op rij NIET geïndexeerd wordt.

Pagina's