Voorbije maandag kwam de uitvoering van het arrest van de Raad van State van 7 februari 2019 opnieuw ter sprake in het Verzekeringscomité van het RIZIV, nadat het een eerste keer op agenda stond op 25 februari.

Over de uitvoering van dat arrest bestaat geen enkele twijfel meer, tot die conclusie zijn Axxon en het RIZIV in het bijzijn van de advocaten gekomen op het overleg daarover op 25 maart jl.

Het memorandum 2019 van Axxon:  14 punten voor meer levenskwaliteit

Zo vertolkt AXXON niet alleen de belangrijkste problemen waarmee de sector momenteel kampt, maar reikt het ook op oplossingen aan die de fundamenten van onze sociale verzorgingsstaat helpen verstevigen.

Het schetst een duidelijk overzicht van waar de kinesitherapie vanwaar de kinesitherapie vandaag staat, en waar ze in de toekomst naartoe moet.

Tijdens de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van donderdag 28 maart is het wetsontwerp inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg met zijn amendementen (parlementair document 54K3441) aangenomen.

Dit betekent dat de discriminatie inzake terugbetaling van patiënten die een gedeconventioneerde kinesitherapeut raadplegen zal worden afgeschaft.

Het is nu aan de volgende regering om de uitvoeringsbesluiten en datum van inwerkingtreding vast te leggen.

In een reactie op de studie van de Socialistische Mutualiteiten i.v.m. ereloonsupplementen door zorgverstrekkers buiten het ziekenhuis moeten volgens de beroepsvereniging van kinesitherapeuten (Axxon) de geconventioneerde kinesitherapeuten het tariefakkoord respecteren.

Het aanrekenen supplementen door geconventioneerde kinesitherapeuten is totaal onwettig. De verantwoordelijkheid ligt echter bij de mutualiteiten die hierin samen met het RIZIV actie moeten ondernemen !

Uit de telling door het RIZIV blijkt dat dit jaar 3861 kinesitherapeuten niet zijn toegetreden tot de lopende overeenkomst.

Hun aantal is met 1 % gestegen ten opzicht van vorig jaar. 

In het Nederlandstalig landsgedeelte  is het aantal gedeconventioneerden duidelijk meer uitgesproken dan aan franstalige kant.

Vanuit Axxon is er hard gewerkt aan een memorandum voor de kinesitherapie in aanloop naar de federale verkiezingen van mei.
Mogelijks hebt u dit al elders gelezen.

In bijlage bezorgen wij u een pdf-versie van dit memorandum.

 

In het verzekeringscomité van 25 februari  stond onder meer een punt op agenda omtrent de gevolgen van het arrest van de Raad van State van 7 februari 2019.

In een nota die ter zitting werd uitgedeeld, werden door de juristen van het Riziv twee opties naar voor geschoven, een zogenaamde "minimalistische" en een "maximalistische".
De leden van het Verzekeringscomité werden verzocht  kennis te nemen van de nota en een standpunt in te nemen inzake de te nemen maatregelen ten gevolge van het arrest.

Afgelopen dinsdag werden in de Kamercommissie Volksgezondheid belangrijke amendementen besproken bij het wetsontwerp inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

In zijn Arrest van 7 februari 2019 vernietigt de Raad van State de artikelen 11 en 12 van de “Overeenkomst voorgesteld door het Verzekeringscomité voor de kinesitherapeuten [de overeenkomst M17]”, aangenomen door datzelfde VC op 27 februari 2017 en de punten 2.1 tot 2.3 van de omzendbrief 2017/01 van het RIZIV aan de kinesitherapeuten, daterend van 10 maart 2017.

Bovenstaande artikelen betreffen de wijze van toetreden tot het tariefakkoord voor 2017 en de vaststelling van het quorum van 60 % met de eraan gekoppelde gevolgen.

De wijzigingsclausule M18 bis werd op 19-01-2019  pas  goedgekeurd door de Ministerraad.

De publicatie hiervan in het Staatsblad wordt verwacht begin februari. Het RIZIV verzendt tegelijkertijd een omzendbrief per post, en een elektronische versie die in uw E-healthbox zal terecht komen.

U hebt dan 30 dagen de tijd om uw huidige convcentiestatus eventueel te wijzigen.

 

Pagina's