Doelstellingen

BRON van onderstaande informatie : website PQK

De onafhankelijke vzw Pro-Q-Kine ontwikkelt, beheert en implementeert het systeem van kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie in België. De vzw werd opgericht op 15 november 2012 en werkt in opdracht van het RIZIV. Haar voornaamste doelstelling is meer erkenning van het beroep en van de kinesitherapeut binnen de gezondheidszorg. Daarnaast wil ze kwaliteit in het kinesitherapeutisch handelen bevorderen en een integrale kwaliteitszorg nastreven. Transparante kwaliteitszorg op maat en volgens de behoeften en mogelijkheden van de sector is hierbij de prioriteit. Sinds 2016 heeft de vzw een ISO 9001-certificaat en voldoet ze dus aan de internationale norm voor kwaliteitsmanagement.

Naast het RIZIV zijn de Belgische beroepsvereniging voor kinesitherapie Axxon, en de officiële opleidingsinstituten in kinesitherapie de huidige partners van Pro-Q-Kine. Het begeleidingscomité, samengesteld uit vertegenwoordigers van het RIZIV, de verzekeringsinstellingen, de beroepsvereniging en het onderwijs, volgt de werking van Pro-Q-Kine op.

MISSIE

In opdracht van het RIZIV ontwikkelt en beheert Pro-Q-Kine vzw het kwaliteitsbevorderend systeem voor kinesitherapeuten in België om meer erkenning van het beroep kinesitherapeut binnen de gezondheidszorg te krijgen.

VISIE

Pro-Q-Kine wil de kwaliteitsbevorderende inspanningen die de kinesitherapeut levert om een kwaliteitsvolle praktijk te behouden en te verbeteren, bevorderen via een openbaar kwaliteitsregister.

STRATEGIE

In het kader van kwaliteitsbevordering wil Pro-Q-Kine via een digitaal platform een efficiënt instrument ter beschikking stellen aan kinesitherapeuten en opleiders.

De kwaliteitsbevordering voor kinesitherapeuten is gebaseerd op vier pijlers:

  • Kennis- en competentiemanagement
  • Organisatie van de zorg in de praktijk
  • Kwaliteit van de zorg
  • Informatisering en automatisering

Op basis van deze vier pijlers werden kwaliteitscriteria opgesteld. In een online portfolio registreert de kinesitherapeut zijn kwaliteitsbevorderende activiteiten met het oog op het behoud en de verbetering van een kwaliteitsvolle praktijk. De kinesitherapeuten die beantwoorden aan de criteria, verschijnen in het kwaliteitsregister dat vrij toegankelijk is voor iedereen.